Система оцінювання здобувачів освіти

Під час внутрішнього контролю в навчальному закладі вивчають різні питання. Одне з них — рівень навчальних досягнень учнів. Щоб правильно встановити рівень навчальних досягнень учнів, слід дотримуватися визначених критеріїв.

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу

Зразок свідоцтва досягнень

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» 

На основі ключових компетентностей, які має набути учень початкової школи, сформоване поняття компетентнісного підходу до навчання. Його враховують при визначенні вимог до обов’язкових результатів навчання учня Нової української школи. Перелік компетентностей та їх зміст вказано у новому Державному стандарті початкової освіти.

Зображення

Види оцінювання:

 • Діагностичне (діагностичні зрізи, попереднє тестування)
 • Формувальне (безоціночне, поточне)
 • Традиційне [сумативне] (підсумкове, семестрове, тематичне, ДПА, ЗНО)

Що таке компетентності?

Компетентності — це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБИ успішно вирішувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 • Спілкування іноземними мовами.
 • Математична грамотність.
 • Компетентності в природничих науках і технологіях. Інформаціино-цифрова компетентність.
 • Уміння вчитися впродовж життя.
 • Ініціативність і підприємливість.
 • Соціальна та громадянська компетентності.
 • Обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури.

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ:

 • читання з розумінням;
 • уміння висловлювати власну думку усно й письмово;
 • критичне та системне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • творчість;
 • ініціативність;
 • вміння конструктивно керувати емоціями;
 • вміння оцінювати ризики та приймати рішення;
 • вміння розв'язувати проблеми;
 • здатність співпрацювати з іншими людьми.
Зображення

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи (1-4 класи)

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення